طراحی قالب تزیق پلاستیک بدنه دستگاه سیم پیچ

طراحی قالب تزیق پلاستیک بدنه دستگاه سیم پیچ

طراحی قالب تزیق پلاستیک بدنه دستگاه سیم پیچ/ ساخت قالب نیمه اول دستگاه/ ماده تزریقی پلی آمید است.

آنالیز حفره هوا (AirTrap)
نمونه تست قطعه با مواد بازیافتی